1- V,
2- V,

3- V,
4- V,
5- W,
6- W,

7- W,
8- W,

YACA @Mail.ru