1- V,
2- V,
3- V,
4- W,
5- W,
6- W,

YACA @Mail.ru